Polityka prywatności

17. Światowy Kongres Stomatologii Laserowej

Polityka Prywatności

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administrator danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Polskie Towarzystwo Stomatologii Laserowej z siedzibą ul. Domki 10, 31-519 Kraków KRS: 0000538606 NIP: 6772383814 zwana dalej Administratorem.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH

1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych uczestnika: Imię, nazwisko, tytuł naukowy/zawód, e-mail, numer telefonu, kraj pochodzenia, dane do faktury (NIP, adres)

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych. W związku z organizacją Konferencji przetwarzamy dane osobowe Uczestników zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz dane o obecności na Konferencji. Ponadto, w zależności od indywidualnych potrzeb, przetwarzamy dane: wymagane przepisami prawa, np. prawa podatkowego, rachunkowości; dane zawarte we wnioskach, skargach i innych wystąpieniach Uczestników do nas.

3. Cele przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji, zapewnienia dostępu do Konferencji wysyłania Notyfikacji dotyczących Konferencji, dokumentowania przebiegu konferencji; wszelkie inne kwestie administracyjne wymagane dla właściwej organizacji i przebiegu Konferencji oraz bezpieczeństwa jej Uczestników, Prelegentów i obsługi. Ponadto dane przetwarzane są w celach analitycznych i statystycznych – by stale poprawiać jakość usług świadczonych i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb.

§3

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane (przechowywane) przez następujące okresy: – przez okres obowiązywania umowy szkoleniowej, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub innych tytułów, – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, np. podatkowego, – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda – do czasu jej wycofania lub przez okres na jaki została udzielona.

§4

POUCZENIE O TWOICH PRAWACH

1. Przysługują Ci następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych: – prawo dostępu do danych osobowych, – prawo żądania sprostowania danych osobowych, – prawo żądania usunięcia danych osobowych, – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, – prawo wycofania, w każdym czasie, wyrażonej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, o ile podstawą przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; w celu wycofania zgody prosimy skontaktować się z nami pocztą elektroniczną na adres biuro@ptsl.com.pl – prawo żądania przenoszenia Państwa danych wskazanemu administratorowi, tj. prawo do otrzymania od Administratora posiadanych przez nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym, – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

§5

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu ani nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe uczestników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych albo (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

§6

PLIKI “COOKIES”

  1. Strona Administratora używa pliki „cookies”.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
  3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: stałe. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
  5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Composite Dentistry: from Simple steps to complex Function &Smile

Polityka Prywatności

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Organizacja Konferencji i Szkoleń Sp. Z o.o. z siedzibą ul. Domki 10, 31-519 KRS: 0000737502 NIP: 6793170934 zwana dalej Administratorem.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH

1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych uczestnika:

Imię, nazwisko, tytuł naukowy/zawód, e-mail, numer telefonu, kraj pochodzenia, dane do faktury (NIP, adres)

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych.

W związku z organizacją Konferencji przetwarzamy dane osobowe Uczestników zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz dane o obecności na Konferencji. Ponadto, w zależności od indywidualnych potrzeb, przetwarzamy dane: wymagane przepisami prawa, np. prawa podatkowego, rachunkowości; dane zawarte we wnioskach, skargach i innych wystąpieniach Uczestników do nas.

3. Cele przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji, zapewnienia dostępu do Konferencji wysyłania Notyfikacji dotyczących Konferencji, dokumentowania przebiegu konferencji; wszelkie inne kwestie administracyjne wymagane dla właściwej organizacji i przebiegu Konferencji oraz

bezpieczeństwa jej Uczestników, Prelegentów i obsługi.  Ponadto dane przetwarzane są w celach analitycznych i statystycznych – by stale poprawiać jakość usług świadczonych i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb.

§3

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane (przechowywane) przez następujące okresy:

– przez okres obowiązywania umowy szkoleniowej, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub innych tytułów,

– do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, np. podatkowego,

– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda – do czasu jej wycofania lub przez okres na jaki została udzielona.

§4

POUCZENIE O TWOICH PRAWACH

1. Przysługują Ci następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo żądania sprostowania danych osobowych,

– prawo żądania usunięcia danych osobowych,

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

– prawo wycofania, w każdym czasie, wyrażonej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, o ile podstawą przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; w celu wycofania zgody prosimy skontaktować się z nami pocztą elektroniczną na adres biuro@ptsl.com.pl

– prawo żądania przenoszenia Państwa danych wskazanemu administratorowi, tj. prawo do otrzymania od Administratora posiadanych przez nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

§5

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu ani nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe uczestników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych albo (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

§6

PLIKI “COOKIES”

  1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
  3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: stałe. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
  5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.