Kontakt

Biuro Organizacyjne Kongresu

 
Tel: (+48) 604-744-604

E-mail: biuro@ptsl.com.pl